Ikona Darmowa dostawa od 200 zł
Ikona Wysyłka w 24h
Ikona Wygodne, bezpieczne zakupy

Regulamin Sklepu Internetowego

1. SŁOWNICZEK

Sprzedający GENACTIV TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 – 693), przy ul. Piątkowskiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, posiadającą NIP 9721202218 oraz kapitał zakładowy w wysokości 344.600,00 zł.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie genactiv.eu oraz genactiv24.eu, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.

Konto - zgłoszony przez Klienta i zapamiętany w systemie Sklepu Internetowego zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Zamówienie - mające postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oświadczenie woli Klienta o przyjęciu oferty na wskazane Towary.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w ustawieniach Konta bądź Zamówieniu.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy założyli Konto.

3. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie lub dokonując Rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na jego brzmienie i dobrowolnie korzysta ze Sklepu Internetowego.
 2. Informacje podane podczas Rejestracji lub składania Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy sprzedaży będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient może założyć Konto w drodze Rejestracji, podając, w oznaczonym w Sklepie Internetowym miejscu, adres poczty elektronicznej, z której korzysta oraz dowolne hasło, składające się ze znaków alfanumerycznych, a następnie postępując zgodnie z procedurą określaną w wyświetlanych Klientowi komunikatach.
 3. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 4. W przypadku założenia Konta, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, dodanie Towaru do koszyka, zweryfikowania pełności i poprawności danych i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po wysłaniu Zamówienia Klient na podany adres e-mail otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty (Potwierdzenie Zamówienia) wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędne do zakończenia procesu składania Zamówienia. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, a Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów, wówczas Klient nie klika ww. linku i nie dochodzi do zawarcia umowy.
 8. Po kliknięciu linka, o którym mowa w ust. powyżej, Klient otrzymuje zatwierdzenie zamówienia i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Brak otrzymania zatwierdzenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.
 9. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e–mail), pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

5. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI CENY

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego obejmują podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta zatwierdzenia Zamówienia.
 3. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 1 powyżej, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: 

  a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  b) przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia i jego usunięcie z systemu. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
  Nr rachunku bankowego: 60 1020 4027 0000 1102 0785 7271.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po otrzymaniu przez Klienta zatwierdzenia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego. Klienci, którzy zarejestrowali swoje Konta mają możliwość – po zalogowaniu - monitorowania stanu realizacji Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego
 2. Termin realizacji umowy sprzedaży jest zależny między innymi od dostępności Towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru: 

  a) opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę, natomiast
  b) opcji „płatność za pobraniem” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie od złożenia zamówienia;

  Termin wskazany w niniejszym ustępie może zostać określony przez Sprzedającego inaczej w opisie Towaru.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta sprawdzany jest stan magazynowy. W przypadku braku wybranego asortymentu w magazynie Sprzedający wysyła drogą poczty elektronicznej Klientowi propozycję zmiany terminu realizacji wysyłki. Propozycję zmiany terminu przesyłki, Klient może zaakceptować lub odmówić jej akceptacji. W przypadku kiedy Klient zaakceptuje przedstawioną mu propozycję, Sprzedający przystępuje do realizacji umowy sprzedaży. W przypadku jednak kiedy Klient odmówi akceptacji propozycji, a wybrał sposób płatności w postaci przedpłaty, Sprzedający niezwłocznie zwraca mu uiszczoną kwotę.

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika, o ile sprzedaż dotyczy Towarów innych niż ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia bądź dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego bądź drogą pisemną. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Genactiv Trade sp. z o.o., ul. Piątkowska 186, 61-693 Poznań.
 4. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedający poinformuje Klienta o jego otrzymaniu drogą mailową, na adres wskazany przez Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, zgodnie z ust. 1, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient powinien zwrócić Towar z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 6. Zwrot Towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania produktu przez Klienta.
 7. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Genactiv Trade sp. z o.o., ul. Piątkowska 186, 61-693 Poznań.
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.
 10. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt.

8. NEWSLETTER

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na rzecz Klientów, którzy potwierdzili w Sklepie Internetowym wolę jego otrzymywania.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, wydarzeniach oraz produktach Sprzedającego poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: 

  a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Klienta,
  b) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), 
  c) zaprzestania bądź zawieszenia świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu Klientów, bez podania przyczyny. 
  d) zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Klienta, który naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Klientów. 

 4. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych newsletterów.
 5. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej następuje natychmiastowo.

9. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku wad Towaru, a także jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu
 2. Reklamacja może zostać złożona na piśmie bądź w drodze poczty elektronicznej na adres: sklep@genactiv.eu i powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) klienta, adres, adres e-mail klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania reklamacji od Klienta, a gdy do oceny reklamacji niezbędny jest reklamowany Towar, wówczas – od dnia otrzymania Towaru. O podjętych czynnościach Sprzedający zobowiązuje się informować Klienta.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej.
 7. Sprzedający nie przyjmuje Towarów odsyłanych za pobraniem.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronach Sklepu Internetowego (na przykład przy zakładaniu Konta, składaniu Zamówienia lub w Polityce Prywatności i Plików Cookies).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Z chwilą pierwszego logowania do Sklepu Internetowego w związku z zakładaniem Konta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Sklepie Internetowym w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@genactiv.eu bądź pisemną na adres Sprzedającego. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonymi Zamówieniami).
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego przez Sprzedającego. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 9. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Polityka Prywatności i Plików Cookies

1. Zasada ochrony prywatności

 1. Genactiv Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu (Klientów) do formularzy elektronicznych w sklepie i serwisie internetowym udostępnianym w domenie genactiv.eu (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „genactiv.eu”), którego zasady funkcjonowania określa Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe genactiv.eu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

  a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 2. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 4. W przypadku otrzymania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator w przypadkach wymaganych przepisami prawa wypełnia wtórny obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO

3. Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności RODO.
 2. W celu dokonania rejestracji (założenia konta) bądź złożenia zamówienia bez logowania Klient zobowiązany jest do podania danych i wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: przyjmowania zamówień i świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
 2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w Sklepie internetowym, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.
 3. W przypadku udziału Klientów w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane kontaktowe Klientów, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail ____@genactiv.eu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  a) posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych). 

 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

8. Informacje plikach cookies

 1. Administrator stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze stron internetowych genactiv.eu.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z genactiv.eu.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”: 

  a) cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. 

 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych genactiv.eu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Twój koszyk:

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów