Ikona Darmowa dostawa od 200 zł
Ikona Wysyłka w 24h
Ikona Wygodne, bezpieczne zakupy

1. SŁOWNICZEK

Sprzedający - GENACTIV TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-615), przy ul. Popiela 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, posiadająca NIP 9721202218 oraz kapitał zakładowy w wysokości 344.600,00 zł.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie genactiv.eu oraz genactiv24.eu, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.

Konto - zgłoszony przez Klienta i zapamiętany w systemie Sklepu Internetowego zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

Zamówienie - mające postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oświadczenie woli Klienta zakupu Towaru.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
  2. W zakresie utrzymywania Konta niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
  3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia.
  4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w ustawieniach Konta bądź Zamówieniu.
  5. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy
Twój koszyk:

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów